VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU STAVEO.SK

Článok I.

Úvodné ustanovenia 

 1. Portál staveo.sk je špecializovaný priestor určený pre všetkých, ktorí hľadajú alebo ponúkajú stavebné materiály alebo stavebné činnosti. Slúži na podporu a rozvoj stavebníctva v Slovenskej republike ako aj na lepšiu orientáciu pre všetkých, ktorí majú záujem o dodanie stavebného materiálu a prác, vrátane dodania projektových činností. Účelom portálu staveo.sk je teda umožniť inzerciu produktov a služieb podnikateľských subjektov zaradených do portálu staveo.sk, vyhľadávanie subjektov zaradených do staveo.sk pre užívateľov ako i poskytnutiečo možno najvernejšieho obrazu o kvalite a iných vlastnostiach tovarov a služieb podnikateľských subjektov zaradených do staveo.sk (ďalej ako „STAVEO“).
 2. Prevádzkovateľom STAVEA a poskytovateľom služieb na ňom dostupných je spoločnosť AK Web s.r.o., so sídlom Viničky 13, 949 11 Nitra, IČO: 51 118 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 44256/N, e-mail kontakt: info@staveo.sk (ďalej ako „prevádzkovateľ“).
 3. Obsahom STAVEA sú najmä ponuky jednotlivých predajcov stavebného materiálu, poskytovateľov stavebných činností, projektových činností, vrátane ucelených profilov týchto predajcov alebo poskytovateľov (ďalej ako „partneri“), články so zameraním na stavebníctvo, príbehy, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy. Obsah portálu tvoria aj osobné skúsenosti – recenzie užívateľov, vložené na STAVEO za účelom zhodnotenia kvality tovarov a služieb partnerov STAVEA a zdieľania individuálnych skúseností užívateľov STAVEA (ďalej len „užívatelia“). Tieto príspevky – recenzie umožňujú iným užívateľom vybrať si z množstva partnerov STAVEA, partnera, s ktorým majú užívateľa pozitívne skúsenosti (ďalej ako „hodnotenia“).
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre používanie portálu STAVEO upravujú podmienky spolupráce, t.j. práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a partnermi pri ich používaní portálu STAVEO na propagáciu svojich produktov alebo služieb (ďalej ako „VOP“).

Článok II.

Podmienky registrácie a uzatvorenie rámcovej zmluvy o používaní služieb STAVEO

 1. Partner, ktorý má záujem využívať STAVEO na propagáciu svojich produktov alebo služieb, sa na portál STAVEO zaregistruje vyplnením registračného formulára dostupného na www.staveo.sk. Vyplnením registračného formulára partnerom a vyjadrením jeho súhlasu s týmito VOP počas registrácie dochádza medzi prevádzkovateľom a partnerom k uzatvoreniu rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb STAVEO (ďalej len „rámcová zmluva o poskytovaní služieb“).
 2. Partner je povinný pri registrácii do portálu STAVEO uvádzať len pravdivé a aktuálne údaje, a udržiavať ich aktuálnosť aj počas využívania služieb STAVEO.
 3. Partner vyhlasuje, že má platné podnikateľské oprávnenie, oprávňujúceho predávať produkty alebo poskytovať služby, ktoré inzeruje prostredníctvom STAVEO.
 4. Po registrácii partnera do portálu STAVEO, je partnerovi vytvorený používateľský profil partnera, ktorý je oprávnený spravovať pomocou aktuálne možných funkcionalít profilu, najmä je oprávnený pridávať vlastný reklamný obsah, ktorý bude následne zverejňovaný na STAVEO za podmienok uvedených v týchto VOP.
 5. Každá konkrétna objednávka partnera na poskytovanie služieb STAVEA sa spravuje rámcovou zmluvou o poskytovaní služieb, pokiaľ sa prevádzkovateľ a partner vyslovene nedohodnú inak.

Článok III.

Zodpovednosť za pridávaný obsah

 1. Partner je povinný pridávať na STAVEO len obsah, ku ktorému má vysporiadané všetky práva a povinnosti. Partner v plnom rozsahu zodpovedá za to, že zverejnením informácií vrátane obrazových materiálov na STAVEO, nedôjde k porušeniu práv tretích osôb, najmä práv k ochranným známkam, obchodnému menu, autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 2. Vzťahy medzi prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb na STAVEO, jednotlivými užívateľmi STAVEA a partnermi prevádzkovateľa sú vymedzené aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej ako „zákon o elektronickom obchode“).
 3. Vo vzťahu k jednotlivým hodnoteniam užívateľov ide o službu informačnej spoločnosti poskytovanú v súlade so zákonom o elektronickom obchode. Partnerom je umožnené reagovať na hodnotenie užívateľa, za obsah reakcie v plnom rozsahu zodpovedá partner (ďalej len „reakcie partnerov“).
 4. Partner nesmie zverejniť reakciu partnera, ktorá:
  • obsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie;
  • porušuje osobnostné práva fyzických osôb a ich právo na súkromie;
  • je urážlivá, vulgárna, pohoršujúca alebo nemorálna;
  • obsahuje identifikačné údaje na tretiu osobu, pokiaľ partner preukázateľne nedisponuje súhlasom osôb so zverejnením, ktoré takým zverejnením môžu byť dotknuté;
  • zachytáva majetkové, osobné, či duševné vlastníctvo iných osôb, ktoré nevyjadrili súhlas k uverejneniu;
  • propaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propaguje vojnu alebo opisuje kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • ohrozuje fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúša ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • propagujú otvorene alebo skrytou formou politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • propaguje alebo zachytáva akúkoľvek formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Hodnotenia ako aj reakcie partnerov sú na STAVEO pridávané užívateľmi a partnermi samostatne, bez revízie zo strany prevádzkovateľa. V súlade so zákonom o elektronickom obchode nie je prevádzkovateľ povinný aktívne vyhľadávať informácie obsiahnuté v hodnoteniach alebo v reakciách, ktoré by odôvodňovali protiprávnosť ich obsahu..
 2. Užívateľ a partner nesie zodpovednosť za obsah svojich hodnotení a za to, že obsah jeho každého hodnotenia a reakcie partnera bude v súlade s podmienkami používania portálu STAVEO určenými pre užívateľov a s týmito VOP. Zodpovednosť prevádzkovateľa za poskytovanie služieb informačnej spoločnosti sa spravuje § 6 zákona o elektronickom obchode.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť obsah pridaný na STAVEO partnerom, v prípade, ak takýto obsah porušuje tieto VOP. V takomto prípade, partnerovi nepatrí žiadna náhrada škody tým spôsobená. 

Článok IV.

Cena služieb a platobné podmienky

 1. Zverejnenie profilu partnera na STAVEO je spoplatnené. Partner sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi za zverejnenie profilu na STAVEO cenu podľa cenníka STAVEO PREMIUM dostupného na webe STAVEO.
 2. Cena služby- zverejnenie profilu na STAVEO, je splatná vopred na základe osobitnej faktúry vystavenej prevádzkovateľom. K zverejneniu profilu partnera na STAVEO dochádza bezodkladne po uhradení ceny tejto služby zo strany partnera.
 3. Partner je oprávnený objednať si i ďalšie doplnkové služby, aktuálne ponúkané prevádzkovateľom. Cenník doplnkových služieb bude zaslaný partnerovi na jeho vyžiadanie.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ pri využívaní STAVEO poskytuje prevádzkovateľovi identifikačné údaje ako aj údaje na kontaktné osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom na účel poskytovania služieb v zmysle týchto VOP, na účel priameho marketingu a na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa partnera v zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa určených pre partnerov STAVEA, dostupných tu.

Článok VI.

Trvanie spolupráce

 1. Spolupráca, t.j. rámcová zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Prevádzkovateľ aj partner sú oprávnení ukončiť rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb bez uvedenia dôvodu na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho  mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, s výnimkou prípadu podľa nasledujúcej vety. V prípade, ak partner využíva v čase podania výpovede platené služby STAVEA (napr. má predplatené zverejnenie profilu), výpovedná doba trvá ku koncu predplateného obdobia. Písomná výpoveď  rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb sa doručuje na kontaktné údaje prevádzkovateľa a partnera písomne alebo e-mailom.
 3. V prípade, ak partner nemá predplatenú žiadnu službu STAVEO, je oprávnený zrušiť svoj používateľský účet a to aj bez uvedenia dôvodu.

Článok VII.

Zodpovednosť za škodu

 1. Partner berie na vedomie, že v prípade porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, autorských alebo priemyselných práv tretích osôb alebo iných právnych alebo zmluvných povinností partnera, v dôsledku ktorých vznikne prevádzkovateľovi škoda, má prevádzkovateľ u partnera nárok na náhradu škody týmto spôsobenú. Partner sa zaväzuje, že v súvislosti s výkonom svojich práv alebo plnením svojich povinností vyplývajúcich z týchto VOP, nebude prevádzkovateľovi uložená žiadna sankcia ani nebudú voči nemu uplatňované žiadne nároky tretích strán, ktoré by mohli vyplynúť z priamej alebo nepriamej súvislosti s právami alebo povinnosťami partnera podľa rámcovej zmluvy o používaní služieb alebo konkrétnej objednávky služieb. Partner sa zároveň zaväzuje, že prevádzkovateľovi v plnom rozsahu nahradí akúkoľvek sankciu, škodu, náklad alebo iný výdavok prevádzkovateľa, ktorý by prevádzkovateľ musel uhradiť v súvislosti s výkonom práv, s opomenutím plnenia povinností alebo s plnením povinností partnera vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z týchto VOP a to na základe písomnej výzvy prevádzkovateľa, v lehote určenej v takejto výzve.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť a záruku za stálu funkčnosť portálu STAVEO. Partnerovi v dôsledku nefunkčnosti (krátkodobého, ako aj v trvaní dlhšieho rozsahu) portálu STAVEO nevzniká právny nárok na náhradu škody u prevádzkovateľa.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto VOP aj bez uvedenia dôvodu. Zmena VOP je účinná odo dňa ich uverejnenia.
 3. Ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je nevykonateľné.
 4. Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmito VOP sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k vzájomnej dohode, budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou všeobecným súdom v Slovenskej republike, pričom miestna príslušnosť súdu bude určená podľa sídla prevádzkovateľa, pokiaľ osobitné procesné ustanovenia právneho poriadku SR neurčujú pre určitý druh sporu špeciálnu príslušnosť.

V Bratislave, dňa 20. 5. 2020