PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU STAVEO.SK

Článok I.

Úvodné ustanovenia 

 1. Portál staveo.sk je špecializovaný priestor určený pre všetkých, ktorí hľadajú alebo ponúkajú stavebné materiály alebo stavebné činnosti. Slúži na podporu a rozvoj stavebníctva v Slovenskej republike ako aj na lepšiu orientáciu pre všetkých, ktorí majú záujem o dodanie stavebného materiálu a prác, vrátane dodania projektových činností. Účelom portálu staveo.sk je teda umožniť inzerciu produktov a služieb podnikateľských subjektov zaradených do portálu staveo.sk, vyhľadávanie subjektov zaradených do staveo.sk pre užívateľov ako i poskytnutie čo možno najvernejšieho obrazu o kvalite a iných vlastnostiach tovarov a služieb podnikateľských subjektov zaradených do staveo.sk (ďalej ako „STAVEO“).
 2. Prevádzkovateľom STAVEA a poskytovateľom služieb na ňom dostupných je spoločnosť AK Web s.r.o., so sídlom Viničky 13, 949 11 Nitra, IČO: 51 118 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 44256/N, e-mail kontakt: info@staveo.sk (ďalej ako „prevádzkovateľ“).
 3. Obsahom STAVEA sú najmä ponuky jednotlivých predajcov stavebného materiálu, poskytovateľov stavebných činností, projektových činností, vrátane ucelených profilov týchto predajcov alebo poskytovateľov (ďalej ako „partneri“), články so zameraním na stavebníctvo, príbehy, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy. Obsah portálu tvoria aj osobné skúsenosti – recenzie užívateľov, vložené na STAVEO za účelom zhodnotenia kvality tovarov a služieb partnerov STAVEA a zdieľania individuálnych skúseností užívateľov. Tieto príspevky – recenzie umožňujú iným užívateľom vybrať si z množstva partnerov STAVEA, partnera, s ktorým majú užívateľa pozitívne skúsenosti (ďalej ako „hodnotenia“).
 4. Služby poskytované prevádzkovateľom predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom môže ísť o dáta vložené na STAVEO samotným prevádzkovateľom, vložené na STAVEO na žiadosť partnera inzerujúceho svoje produkty alebo služby na STAVEO alebo hodnotenia užívateľov STAVEO. Služby STAVEO sú určené len pre partnerov a užívateľov (fyzické osoby) starších ako 16 rokov.
 5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi web STAVEA (ďalej ako „užívateľ“) je povinná dodržiavať tieto podmienky používania STAVEA.

Článok II.

Všeobecné pravidlá pre zverejňovanie hodnotení  

 1. Záleží nám na tom, aby STAVEO obsahovalo len reálne a pravdivé hodnotenia. Hodnotenie, ktoré má užívateľ záujem zverejniť prostredníctvom STAVEA musí byť preto pravdivé a reálne. Zverejnenie hodnotenia zabezpečuje prevádzkovateľ automatizovaným spôsobom.
 2. Užívateľ musí mať k obsahu hodnotenia vysporiadané všetky práva, najmä práva vyplývajúce z právnych predpisov regulujúcich ochranu osobnosti a ochranu autorského práva.
 3. Zverejňovanie hodnotenia na STAVEO je podmienené povinnosťou zadať pred pridaním hodnotenia nasledovné údaje: užívateľské meno, meno, priezvisko, e-mail kontakt a telefonický kontakt a je taktiež podmienené súhlasom užívateľa s týmito podmienkami používania portálu STAVEO.
 4. Užívateľ nesmie zverejniť hodnotenie, ktoré/ktorému:
  • nepredchádzala priama osobná skúsenosť s daným partnerom prevádzkovateľa;
  • obsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o partnerovi prevádzkovateľa;
  • porušuje osobnostné práva fyzických osôb a ich právo na súkromie;
  • je urážlivé, vulgárne, pohoršujúce alebo nemorálne;
  • obsahuje identifikačné údaje na tretiu osobu, pokiaľ užívateľ preukázateľne nedisponuje súhlasom osôb so zverejnením, ktoré takým zverejnením môžu byť dotknuté;
  • zachytáva majetkové, osobné, či duševné vlastníctvo iných osôb, ktoré nevyjadrili súhlas k uverejneniu;
  • propaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propaguje vojnu alebo opisuje kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • ohrozuje fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúša ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • propagujú otvorene alebo skrytou formou politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • propaguje alebo zachytáva akúkoľvek formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok III.

Zodpovednosť za obsah hodnotení

 1. Vzťahy medzi prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb na STAVEO, jednotlivými užívateľmi STAVEA a partnermi prevádzkovateľa sú vymedzené aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej ako „zákon o elektronickom obchode“).
 2. Vo vzťahu k jednotlivým hodnoteniam užívateľov ide o službu informačnej spoločnosti poskytovanú v súlade so zákonom o elektronickom obchode.
 3. Hodnotenia sú na STAVEO pridávané užívateľmi samostatne, bez revízie zo strany prevádzkovateľa. V súlade so zákonom o elektronickom obchode nie je prevádzkovateľ povinný aktívne vyhľadávať informácie obsiahnuté v hodnoteniach, ktoré by odôvodňovali protiprávnosť obsahu hodnotenia.
 4. Užívateľ nesie zodpovednosť za obsah svojich hodnotení a za to, že obsah jeho každého hodnotenia bude v súlade s týmto podmienkami používania portálu STAVEO. Zodpovednosť prevádzkovateľa za poskytovanie služieb informačnej spoločnosti sa spravuje § 6 zákona o elektronickom obchode. Poskytovateľ v zásade nezodpovedá za obsah hodnotení, s výnimkou prípadu podľa bodu 5 nižšie.
 5. Podľa § 6 ods. 4 zákona o elektronickom obchode, prevádzkovateľ zodpovedá za obsah hodnotení v prípade, ak dané hodnotenie neodstráni alebo aspoň nezamedzí prístup k hodnoteniu bez zbytočného odkladu potom, ako sa hodnoverne dozvie o protiprávnosti obsahu hodnotenia prípadne iného protiprávneho konania užívateľa STAVEA.
 6. Z dôvodu zabezpečenia kvality služieb STAVEA, prevádzkovateľ odstraňuje hodnotenia po splnení nižšie uvedených podmienok.
 7. Partner prevádzkovateľa ako i užívateľ je oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o zmazanie hodnotenia, v prípade, ak ide o hodnotenie, ktoré možno označiť za protiprávne. Žiadosť o zmazanie hodnotenia je možné zaslať e-mailom na e-mailovú adresu: info@staveo.sk. Žiadosť o zmazanie hodnotenia musí obsahovať informácie, ktorá umožnia prevádzkovateľovi hodnoverne sa dozvedieť o protiprávnosti hodnotenia. Z predmetnej žiadosti musí byť predovšetkým zrejmé konkrétne hodnotenie, ktorého obsah je podľa žiadateľa protiprávny, odôvodnenie protiprávnosti ako i predloženie prípadných dôkazov odôvodňujúcich opodstatnenie žiadosti o výmaz hodnotenia (napr. právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci, potvrdenie o dodaní tovaru včas pri hodnotení obsahujúcom informáciu o údajnom oneskorenom dodaní tovaru a podobne). V prípade, ak pôjde o zrejmú protiprávnosť hodnotenia (napr. hodnotenie bude obsahovať vulgarizmy), prevádzkovateľ pristúpi bez zbytočného odkladu k odstráneniu hodnotenia zo STAVEA. Pokiaľ bude žiadosť o zmazanie hodnotenia obsahovať len subjektívne tvrdenia žiadateľa bez doloženia dôkazov umožňujúcich preukázanie protiprávnosti hodnotenia, prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť takejto žiadosti o výmaz hodnotenia.

Článok IV.

Ďalšie práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa

 1. Je zakázané rozširovať obsah STAVEA bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa (s výnimkou zdieľania odkazov na sociálnych sieťach s uvedením zdroja). Užívateľ najmä nie je oprávnený, bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa, obsah portálu kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia.
 2. Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú funkčnosť alebo bezchybnú funkčnosť STAVEA. Prevádzkovateľ negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na STAVEO.
 3. Prevádzkovateľ má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť STAVEA bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb STAVEA alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou STAVEA alebo v súvislosti s činnosťou iných užívateľov, partnerov či z iných dôvodov.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytovanie služieb poskytovaných partnermi.

Článok V.

Ochrana osobných údajov užívateľov

 1. Užívateľ pri využívaní STAVEO poskytuje prevádzkovateľovi svoje údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje užívateľa sú spracúvané prevádzkovateľom na účel poskytovania služieb v zmysle týchto podmienok používania portálu STAVEO, na účel priameho marketingu a na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností užívateľa. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa užívateľ v zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa určených pre užívateľov STAVEA, dostupných tu.
 2. Prevádzkovateľ užívateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri využívaní služieb STAVEA na účely priameho marketingu vlastných podobných služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže užívateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu: info@staveo.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou služieb, právnych predpisov alebo technickými možnosťami prevádzkovateľa.
 3. Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok používania portálu STAVEO ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je nevykonateľné.
 4. Tieto podmienky používania portálu STAVEO sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k vzájomnej dohode, budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 20. 5. 2020