ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PORTÁL STAVEO.SK

Vážení používatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prostredníctvom portálu staveo.sk.

Portfólio našich produktov a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty.

Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať. Zásady sú určené všetkým, ktorí nám poskytujú osobné údaje v rámci služieb poskytovaných prostredníctvom portálu www.staveo.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 1. DENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Spracovateľská činnosť je vykonávaná spoločnosťou AK Web s.r.o., so sídlom Viničky 13, 949 11 Nitra, IČO: 51 118 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 44256/N, e-mail kontakt: info@staveo.sk   (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky spracúvania, najmä na základe:

 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení.

 3. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu. Ale v prípade akýchkoľvek otázok, môžete kontaktovať prevádzkovateľa  na adrese: AK Web s.r.o., so sídlom Viničky 13, 949 11 Nitra, IČO: 51 118 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 44256/N, e-mail kontakt: info@staveo.sk.

V prípade písomnej žiadosti uveďte na obálku text „GDPR“.

 4. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vie zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len ním poverené osoby, ktoré boli oboznámené s jeho pokynmi a poučené o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti so zabezpečením ochrany boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

 • Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou a to:
  • informácie potrebné k vytvoreniu profilu predajcov alebo poskytovateľov
  • informácie, ktoré sú potrebné na recenziu užívateľov,
  • informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad príspevky, komentáre
  • informácie poskytované pri našich platených,
  • údaje potrebné pri kontaktnom formulári,
  • informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
  • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies, Bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete tu

5. ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY, PRÍJEMCOVIA A DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb alebo súvisia s poskytovaním našich služieb. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
1 Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci (Partner, ktorý má záujem využívať STAVEO na propagáciu svojich produktov alebo služieb, sa na portál STAVEO zaregistruje vyplnením registračného formulára dostupného na www.staveo.sk. Vyplnením registračného formulára partnerom a vyjadrením jeho súhlasu VOP počas registrácie dochádza medzi prevádzkovateľom a partnerom k uzatvoreniu rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb STAVEO spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba partner 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege;  poskytovateľ dátového úložiska WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovakia a technickej podpory Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava

 

2 Propagácia služieb. spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávnený záujem je: Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje svojich existujúcich partnerov na účely realizácie marketingových aktivít vo forme zasielania informácií o novej ponuke produktov a služieb, akciách, zľavách a výhodných ponukách, a to s cieľom propagácie produktov a služieb prevádzkovateľa, podpory a rozvoja ich predaja, testovania a vývoja nových produktov a služieb a tiež starostlivosti o potreby a záujmy partnerov prevádzkovateľa, t. j. s cieľom komplexnej podpory podnikateľskej/obchodnej činnosti prevádzkovateľa. Ide o zasielanie newslettrov na email poskytnutý pri registrácii.

 

partneri 3 roky odo dňa . subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege;  poskytovateľ dátového úložiska a zároveň spoločnosť zabezpečujúca marketingové aktivity (ako napr. zasielanie newslettrov)  Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lithuania a technickej podpory Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava

 

3 spracovanie obchodnej a účtovnej agendy spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov partner 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege;  poskytovateľ dátového úložiska WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovakia a technickej podpory Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava, spoločnosť zabezpečujúca účtovnú agendu SVAMI s.r.o. Coboriho 2 94901 NItra IČO: 50472127

 

4 vybavenie reklamácií spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Reklamujúce osoby 10 rokov po ukončení reklamácie Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege;
5 Vybavovanie súdnych sporov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona  č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov Fyzické osoby v postavení účastníka občianskeho súdneho konania (navrhovateľ alebo odporca), svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo  v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, Fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, Fyzické osoby v postavení účastníka konania v konaní pred Ústavným súdom SR 10 rokov po skočení súdneho sporu súd, exekútor, advokát a iné  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
6 hodnotenia na STAVEO spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba hodnotiteľ 4 roky nasledujúce po roku v ktorom bolo hodnotenie vytvorené subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, poskytovateľ dátového úložiska WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovakia a technickej podpory Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava

 

7 Propagácia služieb. spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávnený záujem je: Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje hodnotiteľov na účely realizácie marketingových aktivít vo forme zasielania informácií o vlastných a podobných tovaroch a službách a to najmä akciách, zľavách a výhodných ponukách, a to s cieľom propagácie produktov a služieb prevádzkovateľa, podpory a rozvoja ich predaja, testovania a vývoja nových produktov a služieb a tiež starostlivosti o potreby a záujmy partnerov prevádzkovateľa, t. j. s cieľom komplexnej podpory podnikateľskej/obchodnej činnosti prevádzkovateľa. Ide o zasielanie newslettrov na email poskytnutý pri registrácii.

 

Hodnotiteľ 3 roky odo dňa posledného ohodnotenia subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege;  a zároveň spoločnosť zabezpečujúca marketingové aktivity (ako napr. zasielanie newslettrov)  Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lithuania

a technickej podpory Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava

 

 

8 Využívanie súborov cookies na účel merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach. Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia návštevníci webových stránok cookies sa ukladajú najviac po dobu 4 rokov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v rámci plnenia svojej zákonnej povinnosti alebo na základe zmluvy s treťou stranou, poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií (napríklad Google)
9 Agenda kontaktného formulára (spracúvanie osobných údajov na účely poskytovania informácií prostredníctvom online kontaktného formulára) spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávneným záujmom je: Oprávnený záujem prevádzkovateľa je dostatočne konkrétny, jasný a pochopiteľný, pričom spočíva v spracúvaní osobných údajov fyzických osôb (komunikujúce osoby) prostredníctvom online kontaktného formulára na účel vybavovania  ich požiadaviek alebo poskytnutie požadovaných informácií.

komunikujúce osoby 1 rok odo dňa doručenia požiadavky

 

 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege;  poskytovateľ dátového úložiska WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovakia a technickej podpory Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava, stavebná spoločnosť, ktorej bol dotaz adresovaný

 

10 Žiadosti dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená oprávnené orgány štátu a iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje,

Osobné údaje spracúva aj spoločnosť Facebook Ireland Ltd. (ďalej len „Facebook“) 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko, ako je to opísané v politike Facebooku https://www.facebook.com/policy. Prevádzkovateľ by chcel zdôrazniť, že údaje užívateľov môžu byť spracovávané mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť ťažké. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ – USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Okrem toho sa údaje o užívateľoch zvyčajne spracúvajú na účely prieskumu trhu a reklamy. Napríklad, Profily použitia sa vytvárajú zo správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmov užívateľov. Profily použitia sa zase môžu použiť napr. Inzerujte na Facebooku aj mimo neho reklamy, ktoré pravdepodobne zodpovedajú záujmom používateľov. Na tieto účely sa cookies zvyčajne ukladajú na počítačoch používateľov, v ktorých sú uložené užívateľské správanie a záujmy používateľov. Okrem toho môžu byť údaje uložené v profiloch použitia bez ohľadu na zariadenia používané používateľmi (najmä ak sú používatelia členmi Facebooku a sú k nim prihlásení). odkazujeme na nižšie uvedené informácie z Facebooku a Instagrame: Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and http: // www.youronlinechoices.com, https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.

Pokiaľ ide o stránky fanúšikov/funpage, Facebook poskytuje operátorom stránok štatistiku a informácie, ktoré im pomáhajú získať prehľad o druhoch akcií, ktoré ľudia na svojich stránkach vykonávajú („informácie o stránke“). MS je spoločným prevádzkovateľ so spoločnosťou Facebook v prípade štatistických účelov, pričom OÚ sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov s Facebookom. Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Údaje na tejto stránke Facebooku sa spracovávajú na základe dohody o spoločnom spracovaní osobných údajov s Facebookom https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V prípade žiadostí o informácie a uplatnenia užívateľských práv by sme chceli zdôrazniť, že tieto sa dajú najúčinnejšie uplatniť priamo proti Facebooku. Iba Facebook má prístup k používateľským údajom a môže prijať vhodné opatrenia a priamo poskytovať informácie. Ak stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto platforiem (ako je napr. Facebook, Instagram, Google, Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme spravidla žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň, ak nie sme do tohto spracúvania priamo zapojení ako spoloční prevádzkovatelia a. Zodpovedáme iba za naše vlastné marketingové aktivity a naše vlastné kampane na týchto platformách, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia

V prípade firemného profilu na Facebooku a Instagrame  ide o spoločných prevádzkovateľov so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 2 Dublin, Írsko

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľom

(FIREMNÝ PROFIL NA FACEBOOKU A INSTAGRAME/FUNPAGE)

 

pozn. účelom je propagácia (priamy i nepriamy marketing) a ponuka služieb prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi

6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM)

 

Oprávneným záujmom je: získanie, tzn. spracúvanie viacerých údajov, najmä demografických údajov cieľovej skupiny ako údaje týkajúce sa veku, pohlavia, rodinného stavu, povolania, životného štýlu a záujmov návštevníkov fanúšikovskej stránky, ako aj informácie ohľadom ich internetových nákupov a kategórií nakupovaných výrobkov a služieb, alebo geografických údajov. Vytvorenie fanúšikovskej stránky na Facebooku zo strany prevádzkovateľa znamená, že nastavila parametre okrem iného podľa svojej cieľovej skupiny, ako aj cieľov riadenia alebo podpory svojich činností, čo má vplyv na spracúvanie OÚ na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky. Prevádzkovateľ môže pomocou filtrov, ktoré mu poskytuje spoločnosť Facebook, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých OÚ budú využívané spoločnosťou Facebook. Prevádzkovateľ ako správca fanúšikovskej stránky umiestnenej na Facebooku preto prispieva k spracúvaniu OU návštevníkov svojej stránky. Všetky tieto informácie umožňujú prevádzkovateľovi napríklad zistiť profil návštevníkov, ktorí kladne hodnotia jej fanúšikovskú stránku, alebo ktorí využívajú jej aplikácie, s cieľom ponúknuť im relevantnejší obsah a rozvinúť funkcie, o ktoré by títo návštevníci mohli mať väčší záujem.

počas poskytovania služieb subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava spoločnosť zabezpečujúca správu profilov
Štatistické účely

 

(Ide o spracúvanie anonymných štatistických údajov, ktoré nie je možné priradiť ku žiadnej dotknutej osobe, ktoré vznikli konverziou s osobných údajov spracúvaných na pôvodné účely. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 GDPR, podľa ktorého „spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. Ďalšie spracúvanie na štatistické účely by sa malo považovať za zlučiteľné so zákonnými spracovateľskými operáciami.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právny základ pôvodného účelu v zmysle režimu podľa čl. 89 GDPR

Lehota podľa pôvodného účelu spracúvania v zmysle režimu podľa čl. 89 GDPR subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, Merineo s.r.o, Panská 39, 811 01 Bratislava spoločnosť zabezpečujúca správu profilov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade prevádzkovateľ podniká také kroky, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami  prevádzkovateľa a Vašim súkromím.

6. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry prevádzkovateľa oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba ním poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Prevádzkovateľ deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov.  Prevádzkovateľ posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú najmä v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov  prevádzkovateľa, resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch tejto. Organizačné opatrenia tvorí súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy  prevádzkovateľa sa považujú za dôverné.

8. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup ustanovuje alebo umožňuje všeobecne záväzný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri

Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 • poskytovatelia serverových služieb,
 • poskytovatelia programátorských služieb,
 • poskytovatelia účtovných a právnych služieb.

Orgány poverené výkonom dohľadu

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audítorská , archív, a iné.

9. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Jednotlivé doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

10. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vyhotovenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré prevádzkovateľovi poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto prevádzkovateľ nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

a) obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
b) ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov,  prevádzkovateľ môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

a) na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
b) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
c) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
d) so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od  prevádzkovateľa ak inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné. Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy, a
b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@staveo.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v prevádzkovateľa. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

a) ak Prevádzkovateľ preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
b) ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnými prevádzkovateľmi,
b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 2 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Prevádzkovateľ poskytne informácie o spracúvaní osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopný identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je prevádzkovateľ povinný poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov.  Prevádzkovateľ tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) osobne v sídle Prevádzkovateľa,
b) poštou,
c) emailom zaslaným na adresu info@staveo.sk.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo na adrese prevádzkovateľa.  Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov pri spracúvaní osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa a v jeho priestoroch. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov,  Prevádzkovateľ svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Aj týmto Zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa právnym poriadkom a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu info@staveo.sk.

V Bratislave dňa 19.05.2020