Rekonštrukcia, Stavebníctvo

Na čo si pri rekonštrukcii bytu/domu dávať najväčší pozor?

Približný čas čítania: 9 minút

No a je to tu! Konečne ste sa odhodlali k rekonštrukcii. Blahoželáme, prvé dôležité rozhodnutie máte úspešne za sebou, ale čo teraz? Kde začať? Na čo si dávať pozor?

Či pôjde len o “kozmetické úpravy“ alebo radikálnu prestavbu, vždy treba mať na pamäti rokmi overené slovenské príslovie: „Dva krát meraj a raz rež.“ Keďže nám v Staveo.sk záleží na vašom zdraví a radi by sme vám ušetrili kopu zbytočných stresov a aj peňazí, máme pre vás niekoľko skvelých tipov, ako plánovanú rekonštrukciou zvládnuť bez ujmy a s pokojom bojovníka.

Občianska zodpovednosť, alebo zákon schválnosti funguje

Rekonštrukcia je vo väčšine prípadov strašiakom pre rodinný rozpočet. V ideálnej konštelácii je každá položka do detailu prepočítaná, premyslená a realizovaná. Avšak, človek niekedy mieni a život mení. Aby ste predišli prípadným náhodným nepríjemnostiam, treba myslieť naozaj na všetko, pretože problémy sa obyčajne objavia práve tam, kde ich najmenej očakávame. Nie, nechceme vás strašiť ani odhovárať od rekonštrukcie, práve naopak. Ale ako najlepšie ochrániť to, o čo ste sa celé mesiace a roky usilovali a plánovali?

Nie vždy máme možnosť vytvoriť si dostatočne veľký rezervný fond pre prípad nečakaných udalostí. Jedným z možných riešení nepredvídateľných strát a škôd počas rekonštrukcie rodinného domu či bytu, je uzavretie kvalitného poistenia.

 • To, že príde víchrica, krupobitie alebo iná pohroma asi neovplyvníte. Ak ešte k tomu nemáte osadené okná alebo nemáte vybavené potrebné stavebné povolenie, to tiež nehrá vo váš prospech. Preto je ochrana rodinného domu alebo bytu od začiatku rekonštrukcie až po dokončenie stavebných prác tak dôležitá. Zabezpečte si poistenie, ktoré kryje aj škody spôsobené záplavou, zosuvom pôdy, požiarom, výbuchom, ale aj prípady vandalizmu, krádeže… Alebo doplňte existujúce poistenie nehnuteľnosti o doplnkové pripoistenia pre vás na mieru.
 • Škoda však môže vzniknúť aj z nepozornosti alebo v dôsledku nesprávnej manipulácie, ktoré spravidla nie sú uvedené v poistných rizikách pri bežnom poistení nehnuteľnosti, alebo sú z poistného krytia nehnuteľnosti rozšíreného o poistenie počas rekonštrukcie priamo vylúčené. Preto si, prosím, ešte pred samotným začiatkom realizácie preverte existujúce podmienky a tiež všetky dostupné možnosti, ktoré poisťovne aktuálne ponúkajú.
 • Ak rekonštrukciu vykonáva stavebná firma (alebo živnostník), je dobré vyžiadať si informáciu o jej poistení stavebno-montážnych prác. Takisto si treba všimnúť výšku poistnej sumy, ktorú má firma dohodnutú.
 • Pri realizácii vašich plánov by ste nemali zabúdať ani na našich najbližších či vzdialenejších susedov. Môže sa stať, že v zápale práce nechtiac poškodíme ich majetok. Škoda tretej osobe môže vzniknúť napríklad pri výkopových prácach, pri budovaní novej kanalizácie, zasiahnutím potrubí alebo káblov. Informujte sa aj o podmienkach týchto poistných krytí.

 

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Pri plánovaní rekonštrukcie nesmieme zabúdať ani na povinnosti, ktoré vám, ako majiteľovi bytu alebo domu ukladá zákon. (Najmä ak máte “dobrosrdečných“ susedov, ktorí vás pri prvej príležitosti s radosťou nahlásia príslušným úradom.)

Konkrétne Stavebný zákon hovorí:

„Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.“

Na to, ktorá konkrétna povinnosť sa týka práve tej vašej rekonštrukcie, vplýva najmä jej rozsah a v určitých prípadoch, ako je napríklad rekonštrukcia pamiatkovo chránenej stavby, vplýva aj rozsah jej ochrany.

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Povolenie stavebného úradu vyžadujú aj terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery.

Ohlásenie príslušnému stavebnému úradu postačí:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí;
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou;
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby;
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m;
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby;
 • pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Ak plánujete rekonštruovať bytové jadro, alebo napríklad plánujete výmenu okien (ak sa mení ich členenie a veľkosť), určite nezabudnite na ohlasovaciu povinnosť.

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje napríklad v týchto prípadoch:

 • pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov;
 • pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov ;
 • pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa;
 • pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie ;
 • pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

Tiež prosím nezabudnite, že…

Stavebné a udržiavacie práce s použitím hlučných technických prostriedkov je možné vykonávať len v pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. V nedeľu alebo v iný deň pracovného pokoja sú hlučné stavebné a udržiavacie práce v dome zakázané.

Informovaný sused = menej starostí

Ak vám z rozsahu rekonštrukcie nevyplýva konkrétna povinnosť ohlásiť rekonštrukciu stavebnému úradu, alebo podať žiadosť o stavebné povolenie, v záujme budovania dobrých susedských vzťahov, je dobré oznámiť rekonštrukciu ostatným majiteľom bytov v bytovom dome (oznam stačí vyvesiť na vchodové dvere alebo v spoločenských priestoroch) alebo susedom v tesnej blízkosti vášho rodinného domu. Vo väčšine prípadov postačí jednoduchý oznam s ospravedlnením sa za zvýšený hluk, prašnosť, s uvedením predpokladaného termínu začatia a ukončenia rekonštrukcie. Niektorí majitelia uvádzajú kontakt na seba, lepšie však spravíte ak napíšete kontakt na firmu, ktorá vám robí rekonštrukciu, aby prípadné nezhody, či ťažkosti vyriešili  priamo na mieste za vás, ak to daná situácia dovoľuje. Na záver je vhodné uviesť aj poďakovanie susedom za pochopenie a trpezlivosť.

Pokiaľ vám vznikla z rozsahu rekonštrukcie povinnosť rekonštrukciu ohlásiť, prípadne máte na rekonštrukciu potrebné stavebné povolenie, je dobré to na ozname uvádzať. Predídete tak anonymným udaniam a následnému preverovaniu.

Oznam o rekonštrukcii bytu môže vyzerať aj takto:

   

                                                    OZNAM

 

 

V byte …………………………………………………………………………………… bude

 

od ………………………… do ………………………………….. prebiehať rekonštrukcia.

Vopred sa Vám ospravedlňujeme za nepríjemnosti spojené s touto prácou. V záujme budovania dobrých susedských vzťahov budeme počas prác udržiavať čistotu a minimalizovať hluk.

Práce budú prebiehať približne v čase od 8:00 do 18:00.

 

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Názov firmy

Kontakt firmy

 

Nepodceňujte včasnú výmenu elektrických rozvodov

Žijeme v dobe rýchleho rozvoja technológií, čo so sebou prináša čoraz viac elektrospotrebičov aj v našich domácnostiach. Pri novostavbách s tým samozrejme projektanti počítajú a elektroinštalácie navrhujú tak, aby spĺňali aktuálne predpisy.

Čo však pri starších budovách?

K výmene elektroinštalácie vás môže viesť prevencia, no aj havarijný stav aktuálnych rozvodov. Nad výmenou starej elektroinštalácie by ste však mali určite uvažovať, ak chystáte rekonštrukciu domu či bytu, pretože pracné vysekávanie a osádzanie nových káblov je najlepšie robiť počas iných prác a ideálne pred finalizáciou stien.

Rekonštrukciu elektroinštalácii je vhodné zveriť kvalifikovaným odborníkom, ktorí ju vykonajú  tak, aby spĺňala súčasné predpísané normy, bezpečnosť, funkčnosť a v neposlednom rade aj vaše predstavy. Chcete ušetriť náklady? Jedine odborník môže posúdiť, ktoré staré časti elektroinštalácie z už existujúcich rozvodov bude možné ponechať, ale rátajte s tým, že využiteľných častí nebude veľa. Všetky hliníkové časti, ktoré pri revízii odkryjete je nutné odstrániť, nepripúšťajú ich ani dnešné normy STN, nakoľko sú nároky na použité materiály a spôsob vyhotovenia podstatne prísnejšie ako v minulosti.  Problém je najmä v tom, že hliník veľmi rád podlieha sublimácii pod tlakom, teda ak naň časom dlhodobo niečo tlačí v jednom bode, jednoducho sa začne strácať, a tým je aj  vysoko pravdepodobnou  príčinou budúcich požiarov a nebezpečných situácií..

Výber jednotlivých prvkov elektroinštalácie by sa preto určite nemal niesť v  duchu šetrenia. Elektrická sieť je v  súčasnosti využívaná takmer neustále a spoľahlivosť či bezpečnosť nebývajú vždy prioritou lacných produktov. V  prípade výberu materiálu vám preto opätovne odporúčame nechať si poradiť u odborníka.

Pri plánovaní elektroinštalácie berte tiež do úvahy, že každá miestnosť má svoje požiadavky. Vyhnete sa tak poddimenzovaniu počtu zásuviek a dojem z krásnej novej prerábky vám v domácnosti nebude kaziť spleť predlžovačiek.

Vhodný výber osvetlenia dokáže urobiť zázraky

Interiérové svietidlá v súčasnosti predstavujú oveľa viac, ako len spôsob umelého osvetlenia priestorov. Zohrávajú dôležitú úlohu pre každodenný chod domácnosti, zabezpečujú pocit komfortu, pomáhajú pri práci a dokážu tiež zvýrazniť a presvetliť jednotlivé priestory a predmety. Aby však skutočne splnili svoj účel, musíte dbať na ich správny výber a dôkladné umiestnenie. Začnite plánovať osvetlenie a svetlá do bytu už v začiatku; ešte pred rekonštrukciou elektrických rozvodov, inak skončíte so svetlom, ktoré nemusí naplniť vaše očakávania.

Každá miestnosť v byte plní špecifickú úlohu a preto by sme mali aj k svetlu tak pristupovať.

Vzhľadom na to, že človek vníma svoje okolie predovšetkým vizuálne,  malo  by domáce osvetlenie  spĺňať určité požiadavky a konštrukčné detaily, ktoré je nutné premyslieť hneď pri plánovaní projektovej dokumentácie a riešení elektroinštalácie. Nevyhnutné je tiež zamýšľať sa nad tým, kde je svetlo skutočne potrebné a kde má slúžiť len ako doplnok.

Plánovaná rekonštrukcia vám dáva možnosť navrhnúť si osvetlenie bez kompromisov, preto si dajte záležať nielen na estetickom prevedení ale aj na správnom výbere žiaroviek. Na trhu je aktuálne množstvo druhov, ktoré vám pomôžu doladiť aj tie posledné konštrukčné detaily osvetlenia vášho domu/bytu, a zároveň potešia vysokou úsporou energie i dlhou životnosťou.

Odpad náš každodenný stavebný

Pri plánovaní rekonštrukcie bytu alebo domu, je dôležité myslieť aj na to, čo so stavebným odpadom, ktorému sa pri stavebných úpravách pravdepodobne nevyhnete. Aby ste predišli prípadným komplikáciám s jeho odstránením, treba riešiť túto tému ešte pred začiatkom „akcie prerábka“. S odvozom by ste to možno ešte zvládli, ale čo s likvidáciou?

Na trhu sú k dispozícii viaceré firmy špecializujúce sa na odvoz stavebného odpadu, ktoré sú na to vybavené dostatočnými strojmi a skúsenými odborníkmi. Navyše, ak využije ich služby, stavebný odpad aj zlikvidujú tak, aby bol zásah čo najviac šetrný k životnému prostrediu.

Aký stavebný odpad si v konečnom dôsledku môžete dať odviezť?

Súčasný zákon o odpadoch, ktorý vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom, rozlišuje dva pojmy, ktoré upravujú nakladanie so stavebným odpadom:

 1. „Drobný stavebný odpad” (DSO) – odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. DSO môžu fyzické osoby odovzdať na miestne príslušnom zbernom dvore, resp. v obci, kde majú trvalé bydlisko alebo prostredníctvom množstvového zberu DSO, ktorý je v danej obci zavedený, a pre ktorý pôvodca odpadu platí miestny poplatok za komunálne odpady a DSO.
 2. „Stavebné odpady a odpady z demolácií” – sú „odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb”.

Pri búraní stavby sa stavebník stáva pôvodcom odpadu, čiže zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa stavebného zákona, ako aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Odvoz vzniknutého odpadu býva najčastejšie riešený veľkokapacitnými kontajnermi. K nim je potrebné vybaviť aj potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, ktorý od vás bude vyžadovať stavebný úrad.

Podľa starého zákona o odpadoch, bol pôvodcom takýchto odpadov  ten, kto vykonával stavebné a demolačné práce a výstavbu, údržbu, rekonštrukciu a demoláciu komunikácií, čiže stavebník. No nový zákon o odpadoch rozlišuje pôvodcu stavebných odpadov. Ak sa stavebné práce vykonávajú pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, pôvodca odpadov je práve on, čiže objednávateľ stavebných prác. Ale ak sa stavebné práce vykonávajú pre fyzickú osobu, zodpovednosť pôvodcu odpadov nesie ten, kto uvedené práce vykonáva, tj. stavebník.

Nezabudnite prosím, že v stavebnom odpade sa môžu vyskytovať rozličné škodlivé látky, ako napríklad azbest, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy s toxickými účinkami (nachádzajú sa napríklad v tapetách, v podlahe z PVC) a iné látky, ktoré závažným spôsobom vedia poškodiť zdravie človeka.

Najmä azbest, ktorý sa v poslednom storočí hojne používal ako prímes do cementu pri výrobe potrubí, obkladov fasád či ako strešná krytina, je najčastejším problémom pri rekonštrukciách starých budov. Pri likvidácii stavby, kde bol tento materiál použitý, sa do ovzdušia môže dostať nebezpečný prach, ktorý spôsobuje závažné ochorenia pľúc. Zákon o odpadoch ukladá majiteľovi povinnosť zabezpečiť jeho správne zneškodnenie alebo zhodnotenie. Osobám, ktoré si túto povinnosť nesplnia, hrozia pokuty od 2 500 € (fyzické osoby) až po 120 000 € (podnikatelia). Po zaplatení pokuty si dotyčný musí tak či tak túto povinnosť splniť a zabezpečiť likvidáciu, takže netreba špekulovať.

TIP: Ak kontajner bude stáť na miestnej komunikácii, mali by ste skôr než zdvihnete telefónne slúchadlo a objednáte si jeho dovoz, vyplniť  „Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva.“

Na záver trošku (dúfame, že vtipného) humoru na odľahčenie témy:

Sused je na návšteve u druhého suseda. Obaja bývajú v podobnej garzónke a tomu prvému sa páči, ako má ten druhý vytapetovanú stenu v obývačke. Tak sa ho spýta:

„Koľko roliek tapiet si na to kupoval? “

„Osemnásť.“

Po týždni sa opäť zastaví na návštevu a vraví:

„Človeče, ako si to urobil, mne ostalo osem roliek.“

„To súhlasí, mne tiež.“

 

Krásny deň vám praje tím Staveo.sk